Oudercommissie

Doelstelling
De OC heeft als doel:
-     De belangen van de kinderen en de ouder zo goed mogelijk te behartigen
-     Ouders inspraak te geven over de gang van zaken en de beleidsontwikkeling binnen Vondelkids
-    Te adviseren over de kwaliteit

De OC vormt dus in feite een schakel tussen het kinderdagverblijf en de ouders.

Welke taken heeft de OC?
Volgens de Wet Kinderopvang moet de directie van de kinderopvang de OC om advies vragen over voorgenomen besluiten met betrekking tot:
"    Voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemene beleid op het
gebied van veiligheid en gezondheid;
"    Openingstijden;
"    Het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelactiviteiten ten behoeve van
de kinderen;
"    Vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten
en het aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van
"    Klachten;
"    Wijziging van de prijs van de kinderopvang.

De OC is dus bevoegd om gevraagd, maar ook ongevraagd, over de hierboven genoemde onderwerpen te adviseren. Van een advies van de OC mag door de directie alleen worden afgeweken als schriftelijk en gemotiveerd aangegeven kan worden dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet.

De OC vergadert tenminste drie maal per jaar. Bij (een gedeelte van) de vergaderingen zal ook de directie aanwezig zijn.


Klachten
Wij vinden het heel erg belangrijk dat ouders de wensen en opmerkingen/aanmerkingen/klachten kenbaar maakt aan het team van Kinderopvang Vondelkids Klachten kunnen ook schriftelijk worden ingediend via info@vondelkids.nl.  Er zijn formulieren hiervoor beschikbaar. 

We zijn aangesloten bij SKK, de klachtenorganisatie voor de kinderopvang. 
Adresgegevens SKK
Telefoonnummer:  0900 0400034
E-mail:     info@klachtkinderopvang.nl
Voor meer informatie kunt u kijken op:      www.klachtkinderopvang.nl  Een ouder kan ook rechtstreeks  contact opnemen met SKK.