Beroepskracht kind ratio
De beroepskracht- Kind-Ratio betreft de verhouding tussen het aantal juffen dat ten minste ingezet moet worden bij een bepaald aantal gelijktijdig aanwezige kinderen in een bepaalde leeftijdsgroep. Deze ratio is vastgelegd in de Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen. Voor het bepalen van de BKR maken wij altijd gebruik van de online rekentool (http://1ratio.nl).
Aan de hand hiervan wordt een dienstrooster opgesteld, zodat er altijd voldoende juffen op de groep aanwezig zijn.

Beleid veiligheid en gezondheid
Veiligheid en hygiëne is een zeer binnen de kinderopvang. Kinderen moeten veilig en hygiënisch hun tijd kunnen doorbrengen. Zonder groot gevaar te lopen op ongelukken, ziektes of ander letsel ten gevolgen van een onveilige en onhygiënische kinderopvang. Om de veiligheid en gezondheid van kinderen te waarborgen wordt er gewerkt met een beleid veiligheid en gezondheid, waarin richtlijnen zijn opgenomen hoe er voor veilige en gezonde kinderopvang wordt zorggedragen. Wij vinden het hierbij van belang dat kinderen zelf leren omgaan met kleine risico’s en gedragsregels aanleren om kans op ongevallen te minimaliseren. Voor sommige risico’s is het maken van gedragsregels met kinderen niet voldoende om het risico te minimaliseren bij deze risico’s zijn er werkafspraken met de juffen gemaakt en indien nodig aanpassingen in het pand gemaakt. Meer informatie over de werkwijze omtrent veiligheid en gezondheid kunt u vinden op de locatie.

Indien er in het pand 1 persoon aanwezig is dan is er altijd een tweede volwassene. De actieve achterwacht is telefonisch bereikbaar tijdens opvangtijden.

Achterwachtregeling
Een kindercentrum dat per dag tenminste tien uur achter elkaar opvang biedt, mag maximale gedurende drie uur. Als in een uitzonderlijke situatie er maar een medewerker aanwezig kan zijn en geen andere volwassene op de locatie is, moet de achterwachtregeling worden toegepast.

In de wet wordt de achterwachtregeling als volgt beschreven: bij de opvang van meer dan drie aan aanwezige kinderen door maar een medewerker moet een achterwachtregeling worden getroffen waarin een achterwacht beschikbaar is die bij calamiteiten binnen vijftien minuten bij het opvangadres aanwezig is. Deze persoon is tijdens opvangtijden altijd telefonisch bereikbaar

3uurs regeling

Conform het convenant is het toegestaan per dag gedurende maximaal drie uur af te wijken van de beroepskracht kind ratio. Dat mag op de volgende tijden:

* voor 9:30
* tussen 12:30 en 15:00
* na 16:30

Pw’er -kindratio  (Pkr)

Het aantal beroepskrachten, zoals hiervoor beschreven, wordt bij Vondelkids aan de hand van de voor de aanwezige leeftijdscategorieën geldende maximale aantallen kinderen, vastgesteld.

Per groep beschikken wij over voldoende pedagogisch medewerkers. Volgens de PKR:

  • kinderen in de leeftijd van 0 tot 1 jaar: 1 pedagogisch medewerker per 4 kinderen. Vanaf 12

      weken zijn kinderen bij ons welkom.

  • kinderen in de leeftijd van 1 tot 2 jaar: 1 pedagogisch medewerker per 5 kinderen;
  • kinderen in de leeftijd van 2 tot 3 jaar: 1 pedagogisch medewerker per 6 kinderen;
  • kinderen in de leeftijd van 3 tot 4 jaar: 1 pedagogisch medewerker per 8 kinderen.

 

Het rooster is zo ingedeeld dat er voldoende gediplomeerde medewerkers zijn per dag op basis van het aantal kinderen. Ook in de vakanties van de medewerkers zorgen we dat dit gewaarborgd is door inzet van invallers bijv.

Schema voor de berekening van de pedagogisch medewerker/kindratio (PKR) en maximale groepsgroottes bij groepen dagopvang van samengestelde leeftijd. Bij een verticale groep is sprake van een groep met samengestelde leeftijden.

 Leeftijd PM-ers Maximale aantal PM-er Maximale aantal PM-er Maximale aantal PM-er Maximale aantal
 0 tot 1 1 4 2 8 3 12 —- —-
 1 tot 2 1 5 2 10 3 15 4 16
 2 tot 3 1 6 2 12 3 16 —- —-
 3 tot 4 1 8 2 16 —- —- —- —-
 0 tot 2 1 5 2 9 * 3 14 * 4 16 *
 0 tot 3 1 5 2 10 * 3 15 * 4 16 *
 0 tot 4 1 6 2 12 * 3 16 * —- —-
 1 tot 3 1 6 2 11 3 16 —- —-
 1 tot 4 1 7 2 13 3 16 —- —-
 2 tot 4 1 7 2 14 3 16 —- —-
  • * Waarvan maximaal acht kinderen van 0 jaar

Voor de berekening van het gemiddelde op groepsniveau, maken wij gebruik van de http://1ratio.nl/ Een rekentool ontwikkeld door branchevereniging kinderopvang en Boink.