Beroepskracht kind ratio

De pedagogisch medewerker-kind ratio betreft de verhouding tussen het aantal pm-ers dat tenminste ingezet moet worden bijeen bepaald aantal gelijktijdig aanwezige kinderen in bepaalde leeftijdsgroep. Deze ratio is vastgesteld in de regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen. Voor het bepalen van de BKR maken wij altijd gebruik van de online rekentool (http://1ratio.nl). Aan de hand hiervan wordt een dienst rooster opgesteld, zodat er altijd voldoende pedagogische medewerkers bij de groep aanwezig zijn.

 

Groep: Maximum aantal kinderen Aantal beroepskrachten
Vondelkids 12 – Maximaal vier kinderen onder de 1,5 jaar Twee of drie, afhankelijk van het wettelijk vastgestelde BKR

 

Beleid veiligheid en gezondheid

Veiligheid en hygiëne is een zeer binnen de kinderopvang. Kinderen moeten veilig en hygiënisch hun tijd kunnen doorbrengen. Zonder groot gevaar te lopen op ongelukken, ziektes of ander letsel ten gevolgen van een onveilige en onhygiënische kinderopvang. Om de veiligheid en gezondheid van kinderen te waarborgen wordt er gewerkt met een beleid veiligheid en gezondheid, waarin richtlijnen zijn opgenomen hoe er voor veilige en gezonde kinderopvang wordt zorggedragen. Wij vinden het hierbij van belang dat kinderen zelf leren omgaan met kleine risico’s en gedragsregels aanleren om kans op ongevallen te minimaliseren. Voor sommige risico’s is het maken van gedragsregels met kinderen niet voldoende om het risico te minimaliseren bij deze risico’s zijn er werkafspraken met de juffen gemaakt en indien nodig aanpassingen in het pand gemaakt. Meer informatie over de werkwijze omtrent veiligheid en gezondheid kunt u vinden op de locatie.

Achterwachtregeling

Indien er in het pand 1 persoon aanwezig is dan is er altijd een tweede volwassene. De actieve achterwacht is telefonisch bereikbaar tijdens opvangtijden.

Als in een uitzonderlijke situatie er maar een medewerker aanwezig kan zijn en geen andere volwassene op de locatie is, moet de achterwachtregeling worden toegepast.

In de wet wordt de achterwachtregeling als volgt beschreven: bij de opvang van meer dan drie aan aanwezige kinderen door maar een medewerker moet een achterwachtregeling worden getroffen waarin een achterwacht beschikbaar is die bij calamiteiten binnen vijftien minuten bij het opvangadres aanwezig is. Deze persoon is tijdens opvangtijden altijd telefonisch bereikbaar

3uurs regeling

Een kindercentrum dat per dag tenminste tien uur achter elkaar opvang biedt, mag maximale gedurende drie uur afwijken van de beroepskracht kind ratio. Dat mag op de volgende tijden:

* Van 08:30 tot 9:00
* Tussen 13:00 en 14:30
* Van 17:00 tot 18:00