Openingstijden

Vondelkids is standaard op iedere werkdag van 7.30 uur tot 18.30 uur,
51 weken per jaar open met uitzondering van:

 • Nieuwjaarsdag
 • Pasen
 • Koningsdag
 • Hemelvaartsdag en de vrijdag daarop
 • Pinksteren
 • Vanaf kerst tot en met nieuwjaarsdag.
 • Op 5 december zijn wij om 16.00 uur gesloten.

Eens per jaar is er een studiedag voor het team van Vondelkids. Deze dag wordt ruim van te voren aangegeven op het prikbord en via de digitale nieuwsbrief van Vondelkids.

Brengen en halen van uw kind

De brengtijden zijn tussen 7.30 uur en 9.00 uur en de haaltijden tussen 16.00 uur en 18.30 uur. Het is belangrijk voor uw kind om altijd goed en duidelijk afscheid te nemen als u weggaat. Dit kunt u het beste doen, door uw kind over te dragen aan een leidster van Vondelkids. De leidster zal u, samen met uw kind uitzwaaien.

Wij gaan ervan uit dat u als ouder uw kind zelf komt brengen en ophalen. Wordt uw kind op vaste dagen of incidenteel door een andere volwassene opgehaald, dan dienen wij dit vooraf te weten.

Als het niet aan ons is doorgegeven, zijn wij genoodzaakt uw kind op het kinderdagverblijf Vondelkids te houden. Aan personen beneden de 16 jaar worden de kinderen niet meegegeven, aan personen tussen de 16 en 18 jaar worden kinderen alleen meegegeven na schriftelijke toestemming van de ouders /verzorgers.

Indien uw kind buiten de afgesproken tijden gebracht of gehaald wordt, willen wij hiervan vooraf op de hoogte worden gesteld. Dat kan eventueel persoonlijk of telefonisch.

Wendagen

Na de inschrijving en het contract volgt er een gesprek. We maken daar afspraken over o.a. de wendagen met een ouder. Elk kind krijgt een mentor toegewezen die direct betrokken is bij het kind, de ouder wordt hierover geïnformeerd. Er is periodiek overleg tussen mentor en ouder. Zo is er jaarlijks het zgn. 10 minutengesprek. Daarnaast kan er nog een tweede gesprek met de ouder jaarlijks plaatsvinden. Dit gesprek wordt ingezet indien er ontwikkelingen zijn die gemeld moeten worden en als ouder dit zou willen. De mentor is de contactpersoon binnen het kinderdagverblijf naar de ouder toe, collega’s . Taken: 1) contactpersoon 2) volgt de individuele ontwikkeling van het kind en registreert dit. De ouder krijgt de overdracht mee voor de school of de BSO.

Zowel voor het kind als de ouders zijn de eerste dagen in een kinderdagverblijf soms moeilijk. Het is ook een hele stap. Wij hebben er alle begrip voor dat zowel het kind als de ouders zich hier in het begin wat ongemakkelijk bij kunnen voelen.

Om het kind en de ouder vertrouwd te laten raken met de nieuwe omgeving, de groepsruimte, de pedagogisch medewerkers en de andere kinderen, hebben we daarom een wenperiode ingesteld. We stemmen daarin het voedingsschema, het slaapritme en de manier van omgaan met het kind thuis en bij Vondelkids op elkaar af.

Een goede wenprocedure is van groot belang voor een goede start. Dit geldt niet alleen voor het kind, maar ook voor de ouders en pedagogisch medewerkers. Het is een periode voor ouders en kinderen om zich veilig te gaan voelen in de groep en binnen Vondelkids. Er is tijd om elkaar te leren kennen, een vertrouwensband op te bouwen en ruimte voor overleg en overdracht. Geleidelijk wordt de zorg en de opvoeding met elkaar gedeeld. De ouder ziet hoe het toegaat op de groep, hoe wij handelen en met de kinderen omgaan. Tijdens de wendagen zal het kind niet direct een hele dag worden opgevangen, maar een gedeelte van de dag.
Kortom: wennen aan een andere situatie dan de thuissituatie. De pedagogisch medewerkers zullen er alles aan doen om uw kind op het gemak te stellen. De ouders worden ten alle tijden geïnformeerd over het verloop van de wendag.

De wenperiode wordt met van te voren overlegd en zijn de dagen die de ouder bij ons gaat afnemen en mogelijk langer als dit wenselijk of nodig is.

Wenschema

Wenperiode, vanaf 10 uur

Aantal uren

Met of zonder ouder

Eerste dag 10:00-11:30 uur

1.5 uur

Met ouder

Tweede dag

2.5 uur

Zonder ouder

Derde dag

3.5 uur

Zonder ouder

Vierde dag

6.5 uur

Zonder ouder

Vijfde dag

Hele dag

Zonder ouder

 

Na het wennen

Zes weken na het intakegesprek is er een evaluatiegesprek waarin we bespreken hoe het wennen is verlopen voor het kind en ouders. De gesprekken zijn vooral gericht op het welbevinden van zowel het kind als de ouder.

Verjaardagen & Feestdagen

Als uw kind jarig is, vieren we dit natuurlijk ook in Vondelkids Er worden slingers opgehangen en er wordt een stoel versierd voor de jarige. Tijdens de kringviering mag uw kind zijn traktatie uitdelen. Indien u hier echter geen prijs op stelt, kunt u dit doorgeven aan het team van Vondelkids.

Aan feesten zoals Carnaval, Sinterklaas en Kerstmis wordt speciale aandacht besteed. Sinterklaas wordt gevierd met eventueel een bezoekje door de Sint en Piet aan Vondelkids Het Sinterklaas feest wordt altijd afgesloten met een klein cadeautje.

Ook wordt de schoen eenmalig neergezet in de weken ervoor. Met kerst besteden wij aandacht aan de sfeer in het kinderdagverblijf. Ook hebben wij een kerstdiner en vragen wij de kinderen netjes gekleed te komen.

Vondelkids 44

Verder besteden we natuurlijk aandacht aan; Pasen, Koninginnedag en de seizoenen. Dit doen we door middel van knutselen en verhaaltjes voor lezen over het thema.

Speciale verjaardagen van mensen zoals; papa, mama, opa of oma kunnen altijd worden aangeven bij het team van Vondelkids. Wij zorgen dan dat het kindje wat moois kan knutselen, verven of maken voor degene die jarig is. Tevens maken wij wat moois met uw kind voor Vader- en Moederdag.

En mocht een kindje een broertje of zusje krijgen, gaan wij vanzelfsprekend wat moois maken. Ook mag het kind trakteren bij ons om aan te geven dat het een broer of zusje erbij heeft gekregen.

Gezondheid, ziektes en ongevallen

Wanneer uw kind door ziekte Kinderopvang Vondelkids niet kan bezoeken, wordt van u verwacht dat u dit vóór 9.00 uur aan het team bekend maakt. Afwezigheid van uw kind wegens ziekte kan niet worden gecompenseerd.

Het team van Vondelkids heeft geen medische bevoegdheid om een ziek kind adequaat verzorging te bieden. Wij kunnen daarom geen verantwoordelijkheid dragen voor de opvang van een ziek kind.

Het personeel heeft ook niet de opleiding om medicijnen toe te dienen waarvoor een specifieke deskundigheid noodzakelijk is. Er wordt uitsluitend medicatie toegediend, wanneer u daar expliciet toestemming voor geeft.

U dient een medicatieformulier in te vullen en deze te voorzien van een handtekening.

Een kind dat ziek is kan niet door het team van Vondelkids worden verzorgd wanneer;

 • Het extra zorg/aandacht nodig heeft vanwege het ziek zijn.
 • Het een temperatuur heeft boven 39 graden.
 • Het een besmettelijke ziekte heeft, aangegeven door huisarts of GGD, waarbij eventuele wering noodzakelijk is.
 • Het diarree heeft: meerdere malen water-dunne ontlasting, in relatie met verminderd algemeen welbevinden van het kind.
 • Het medicijnen nodig heeft waarvoor bij het toedienen specifieke deskundigheid wordt vereist.
 • Het medicijnen nodig heeft volgens een schema dat naar oordeel van het team van Vondelkids niet in het dagritme is in te passen.

Als ouder/verzorger bent u verplicht om aan het team van Vondelkids door te geven dat uw kind ziek is en welke ziekteverschijnselen het kind heeft.
Wanneer er een besmettelijke ziekte heerst op het kinderdagverblijf wordt dat kenbaar gemaakt op het prikbord of via de digitale nieuwsbrief van Vondelkids.

Wanneer uw kind ziek wordt tijdens de opvanguren in Vondelkids wordt u daarvan in kennis gesteld. In overleg met u wordt dan besloten wat voor actie wordt ondernomen. In een noodsituatie wordt uiteraard onmiddellijk de lokale arts of 112 alarmlijn gewaarschuwd.

Klachten

Wij vinden het heel erg belangrijk dat ouders de wensen, opmerkingen/aanmerkingen en klachten kenbaar maakt aan het team van Kinderopvang Vondelkids.

Klachten kunnen ook schriftelijk worden ingediend via info@vondelkids.nl. Er zijn formulieren hiervoor beschikbaar.  

We zijn aangesloten bij de geschillencommissie, de klachtenorganisatie voor de kinderopvang. Zie gegevens hiernaast / hieronder.

Voor ouders en medewerkers

Ondanks dat alles goed gaat kan het altijd gebeuren dat ouders of medewerkers een klacht hebben over de wijze waarop aan veiligheid en gezondheid wordt gewerkt. Maak voor ouders en medewerkers inzichtelijk wat ze kunnen doen wanneer ze een klacht hebben.

In geval van een klacht wordt ouders vanuit de rijksoverheid het volgende stappenplan geboden:

Stap 1: Klacht indienen bij kinderopvangorganisatie

U kunt een klacht alleen schriftelijk indienen bij de kinderopvangorganisatie. Hoe u dit kunt doen, staat in hun klachtenregeling. 

Stap 2: Contact opnemen met Klachtenloket Kinderopvang

Heeft de kinderopvangorganisatie geen klachtenregeling? Of reageert de organisatie niet binnen 6 weken op uw klacht of neemt die uw klacht niet serieus? Dan kunt u contact opnemen met het Klachtenloket Kinderopvang. Deze is onderdeel van de Geschillencommissie Kinderopvang. Van het loket krijgt u advies en informatie. Ook kunnen zij bemiddelen tussen u en de kinderopvangorganisatie. Deze dienst is gratis. 

Stap 3: Klacht indienen bij Geschillencommissie Kinderopvang

Is uw klacht hierna nog niet opgelost? Dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang. U betaalt hiervoor een beperkte vergoeding (klachtengeld). Om dit te kunnen doen, moet u eerst de interne klachtenprocedure van de kinderopvangorganisatie doorlopen.

Hoewel we ons uiterste best doen een helder en zorgvuldig beleid te voeren ten aanzien van veiligheid en gezondheid, kan het altijd voorkomen dat een medewerker of ouder een klacht heeft. We staan open voor feedback, en bespreken deze klacht het liefst direct met de medewerker of ouder zelf om tot een oplossing te komen. 

Indien we er met de medewerker of ouder op deze wijze niet uitkomen, dan kan de medewerker of ouder contact opnemen met het Klachtenloket Kinderopvang en in het uiterste geval met de Geschillencommissie Kinderopvang. Meer informatie hierover kan de ouder vinden in het informatieboek en ped beleidsplan

Adresgegevens

Postadres
Postbus 90600 
2509 LP Den Haag

Bezoekadres
Bordewijklaan 46
2591 XR Den Haag

Telefoonnummer: 070 – 310 53 10

Slapen

Uw kind neemt een slaapzak van thuis mee. Zo heeft uw kind altijd een slaapzak in de juiste maat en voor het juiste seizoen. Wanneer kinderen slapen met een knuffel, doekje of speen wordt dit ook van huis uit meegegeven.

Overige zaken

 • Het is verboden te roken binnen Vondelkids.
 • Voor ieder kind een extra setje kleding (T-shirt/hemdje, broekje, truitje, sokjes e.d.) meegeven en voorzien van naam.
 • Alle jassen, tassen en slaapzakken van uw kind ook voorzien van naam.
 • Uw kind geen snoep of speelgoed meegeven (uitgezonderd knuffels).
 • Vondelkids is niet aansprakelijk voor het beschadigen of kwijtraken van zelf meegenomen speelgoed.
 • Er is op Vondelkids geen ruimte beschikbaar om buggy`s, kinderwagens of autostoelen te plaatsen.

Oudercommissie

De Wet kinderopvang geeft ouders het recht de kinderopvang te beïnvloeden op belangrijke beleidsonderwerpen. Hiervoor is er een oudercommissie: zij ons altijd advies geven over diverse onderwerpen binnen kinderdagverblijf Vondelkids. Het reglement oudercommissie beschrijft de regelingen en afspraken waarbinnen de medezeggenschap bij kinderen uitgevoerd wordt, zoals bijvoorbeeld het uit te voeren beleid. De oudercommissie bepaalt zelf haar werkwijze en taakverdeling en legt dat vast in een huishoudelijk reglement.

De oudercommissie heeft als doel de belangen van de kinderen en de ouders van kinderopvang Vondelkids waar de oudercommissie aan verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen. De oudercommissie bevordert een goede en heldere informatie aan de ouders, de betrokkenheid van de ouders bij de kinderopvang en fungeert als aanspreekpunt voor de ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenregeling.

Vaste begeleider

Kinderen hebben behoefte aan vastigheid. Het zien van vaste gezichten biedt kinderen dezevastigheid en daarmee een vertrouwd gevoel. Vanuit dit vertrouwde en veilige gevoel, kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen. Om dit vertrouwde en veilige gevoel te kunnen waarborgen, werkt kinderopvang Vondelkids dan ook met een vast team met vaste begeleiders. Het omvat een klein team van drie begeleiders, waaronder Choumissa, de eigenaar van Vondelkids. Voor de kinderen is het fijn om tijd door te brengen met steeds dezelfde vaste begeleiders en voor de ouders geeft het daarnaast weer een rustgevend gevoel hun kind achter te kunnen laten bij een bekend gezicht.

Deze begeleiders kennen de kinderen, naast de ouders, namelijk het beste en kunnen zo optimaal inspelen op de behoeftes en ontwikkeling van de kinderen. Omdat Vondelkids opvang biedt aan kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar, wordt het vaste gezichten criterium voor 0-jarigen aangehouden, wat betekent dat er twee vaste begeleiders per kind zullen zijn. Op de dag dat het kind aanwezig is op de groep, zal het in ieder geval één van de twee vaste begeleiders zien, met daarnaast eventueel een andere vertrouwde pedagogisch medewerker.

Mentorschap

Zoals eerder benoemd, ziet Vondelkids ieder kind als een uniek individu die zijn of haar eigen ontwikkelingspad volgt. Om kinderen te kunnen volgen en begeleiden in deze ontwikkeling, hebben wij voor elk kind een begeleider aangesteld als mentor. Deze mentor is verantwoordelijk voor het observeren en monitoren van de ontwikkeling van het kind, het stimuleren van de ontwikkeling van het kind, het signaleren van eventuele opvallend gedragingen en ontwikkeling, het voeren van de periodieke gesprekken met de ouders over de ontwikkeling van het kind en de overdracht naar school wanneer het kind 4 jaar is geworden.

De mentor fungeert daarmee als het aanspreekpunt voor zowel ouders als kind. Om ervoor te zorgen dat ouders direct kennis kunnen maken met de mentor van hun kind, zodat zij weten bij wie zij terecht kunnen, streven wij ernaar om de intake met de mentor van het kind te laten plaatsvinden. Mocht dit niet mogelijk zijn zal tijdens de intake de mentor mondeling bekent worden gemaakt bij de ouders.

Heeft u vragen? We lichten het graag even toe!